Latest Update

Anu-anong mga impormasyon ang kinakailangan sa Application Form ng ETEEAP?

Sa pag-a-apply ng ETEEAP Course may mga 7 bahagi na kailangang sagutin ng tama sa application form. Narito ang mga bahaging iyon:

Table of Contents

Ngayon ay isa-isahin natin ang mga ito.

I. Personal Information

1.Name: lastname, firstname, middle name.

Karaniwan nang sa mga aplikasyon at pinipirmahang information sheets, unang tinatanong ang pangalan. Madali na ito para sa karamihan. Sa mga may junior o senior sa pangalan karaniwang inilalagay ang Jr. o Sr. kasama 8sa hulihan ng firstname. Ang iba naman ay nalilito at inuuna nang isulat ang firstname. Tandaan na kapag nag-fill-up ng form, huwag basta magsulat kaagad. Magkaroon ng maikling panahon na tingnang maigi ang bawat bahagi bago magsulat.

2. Address

Dahil wala namang nakalagay na sequence sa pagsusulat, karaniwan nang isinusulat ang address mula sa house number, block o street location, barangay, municipality o city, at probinsiya. Sa ibaba nito ilagay ang iyong zip code.

3. Telephone Numbers

Unang ilagay ang priority personal contact number. Maaaring cell phone o land line.

4. Birth Date

Sa paglalagay ng araw ng kapanganakan, siguraduhing ang ilagay na petsa ay ang nakalagay sa iyong birth certificate. Marami ang nagkakaroon ng problema dahil sa petsa ng kapanganakan. Ang ilan kasi ay nasanay na sa mga nakagawiang isinusulat nila mula bata at magtataka na lang sila kung makita ang kanilang birth certificate na iba pala.

5. Birthplace – lugar kung saan ipinanganak. Makikita rin ito sa birth cerrificate.

6. Civil Status – Ang civil status ay maaaring single, married, widow para sa mga babaeng namatay na ang asawa at widower para sa mga lalaki na namatay na ang asawa.

7. Sex at Nationality: Ang sex o kasarian

ay male o female at ang nationality ay Filipino.

8. Languages and dialect spoken. Ang language ay pangunahin na ang Filipino idagdag na ang English. Maaaring magdagdag ng ibang pang wika na ginagamit ng isa sa pakikipag-usap. Ang dialect ay iba pang mga lokal na wika na ginagamit sa isang lugar, katulad ng Iloco, Bisaya at iba pa.

9. Degree Program or Field being applied for.

Sa ilalim nito tinatanong ang first priority, second priority at third priority. Ibig sabihin magsulat ng tatlong pangunahong kurso na puwede kang matanggap.

10. Statement of your goals/objectives/ purposes in applying for the degree.

Sa bahaging ito, napakahalagang organisahing mabuti ang iyong sulatin. Minsan hindi nakikita ang pagkakaiba ng mga katagang ito at nagagamit na nagkakapalitan. Paano mas lalong maintindihan ang pagkakaiba ng purpose, goals at objectives? Maaaring tingnan ang pagkakaiba ng mga katagang ito sa pamamagitan ng pyramid na nahahati sa tatlong “layers” o patong. Ang purpose ang siyang pinakamataas, nasa gitna naman ang mga goals at ang “base” nito ay ang mga objectives.

(Figure illustration)

Pansinin na ang isang pyramid ay may tulis sa itaas nito na kumakatawan sa pinakamataas at pangunahing gustong mangyari ng isang tao. Halimbawa, ang purpose ay “Masayang Buhay” o “Happiness”. Upang magkaroon ng happiness o kasiyahan sa buhay pipili ang isa ng mga “goals” o layuning gusto isakatuparan. Kapag naisakatuparan na ang mga goals ay matatamo ang purpose. Maaaring long-term o short term ang mga goals. Sa ibang dako naman ang mga objectives ay maiikling gawain para maisakatuparan ang mga goals. Mas espisipiko ang mga ito at karaniwang short term lang. Kapag naisakatuparan ang ilang objectives, matatapos din ang isang malaking goal. At kung naisakatuparan na ang ilang goals, matutupad ang purpose ng isang tao.

11. Sa bahaging ito kailangan espisipikong ilahad kung ilang panahon ang handang gugulin ng isa para gawin ang mga kailangang tapusin tulad ng modules at protfolio. Maaaring maglahad ng matalinong pagtantiya para ikonsidera ang mga leksyon at haba ng panahon na gugugulin dito o kung paano mo mapapatunayang mayron kang mga kasanayang ganito.

12. Ito’y para sa mga OFW: Ilahad ang iyong plano kung paano ang gagawin mo para matapos mo ang nga requirements. Ilahad din ang plano mo kung kailan ka uuwi sa Pilipinas at kung ilang araw/ linggo/ buwan o taon mo tatapusin ang kurso.

13. Ilahad ang plano mo kung kailan mo dapat matapos ang iyong kurso. Kailangan bang isang taon, dalawang taon o tatlong taon?

Ang mga nabanggit na sa bilang 1-13 ay bahagi ng personal information.

Ngayon tunghayan naman natin ang ikalawang bahagi; ang edukasyon.

II. Education

Ang mga impormasyong hinihingi tungkol sa edukasyon ay nahahati sa tatlong bahagi. 1) Formal Education, 2) Non-formal Education at 3) Other Examinations and Certifications.

1. Sa formal education, nababahagi ito sa tatlong kolum. Una “Course /Degree Program” pangalawa, “Name of School / Address” at ang ikatlo ay “Inclusive Dates of Attendance”. Halimbawa, kung nakapagsimula nang mag-aral ang isa sa kolehiyo bago tumigil, iyon ang pangunahing ilalagay sa ilalim ng “Course/ Degree Program”. Sa susunod na kolum ilagay ang pangalan ng kolehiyo o unibersidad kung saan nag-aral, at sa pangatlo kung anong petsa siya nagsimula hanggang sa nahinto siya dito. Kailangang magsumite ang applikante ng katunayan na nakapag-aral nga siya dito sa pamamagitan ng pag authenticate ng kolehiyo o unibersidad sa lahat ng dokumento na isusumite sa pag-apply ng kurso sa ETEEAP.

2. Sa ilalim ng “Non-formal Education” ilagay ang mga short-term training programs na natapos mo. Maaaring ito’y isang skills develpment training o values orientation trainings na bahagi pa rin ng programa ng DepEd o mga akreditado nitong institusyon. Sa Unang kolum, ilagay ang “Title of Training Program”. Sa kasunod na kolum ay ang “Title of Certificate Obtained”. Halimbawa, ang title ay maaaring “Women Empowerment through Livelihood Education”. Sa training na ito nakatapos ang isa ng short term course na “Food Processing”. At sa huling bahagi ay ang petsa kung kailan naipatupad ang pagsasanay na ito. Maaaring ilang buwan o linggo ito naipatupad. Ang mga petsang to ang ilalagay sa pangatlong bahagi “Inclusive Dates of Attendance”.

3. Sa pangatlong bahagi “Other Examination Certifications”, isulat ang title of certification examinations, name and address of certifying agency, date certified at ang rating na nakuha dito. Halimbawa kung magaling sa computer ang isa at nakakuha siya ng certification mula sa Microsoft, ito’y kasama sa bahaging ito ng aplikasyon.

III. Paid Works and Other Experiences.

Sa bahaging ito, ilalahad ng aplikante kung saan na siya nakapagtrabaho gamit ang kasanayang kaugnay ng kursong ina-aplayan. May walong detalyeng hinahanap dito.

 1. Post/ designation – anong trabaho ang ginampanan
 2. Inclusive dates of employment. -haba ng panahong nakapagtrabaho sa puwestong ito.
 3. Name and Address of Company – pangalan at address ng kompanya.
 4. Terms/ Status of Employment- part-time, contractual, casual, o permanent.
 5. Name and Designation of immediate supervisor. – Kanino nagrereport ang isa tungkol sa kanyang trabaho.Isulat ang pangalan at posisyon nito.
 6. Reasons for moving on to the next job. – Dahilan ng paglipat sa ibang trabaho. Sa bahaging ito, magpokus lang sa mga positibong aspeto. Makakatulong ito sa pagbuo nga magandang personalidad ng aplikante.
 7. Describe actual functions and responsibilities in the position occupied. – Anong mga gawain at responsibilidad sa trabahong ginampanan mo.
 8. In case of self-employment, name 3 reference persons. Kapag sariling negosyo o freelance worker ang isa, maaaring ilahad na referencia ang mga pinuno ng mga ahensiyang nakatrabaho.

Tandaan na sa pagsusulat sa bahaging ito, ihiwalay ang bawat napasukang trabaho, huwag pag-isahin sa iisang porma. Ibig sabihin kapag tatlong kompanya ang napasukan, tatlong form din ang kailangang pagsulatan.

IV. Honors, Awards and Citations Received

Ang bahaging ito ay nahahati sa tatlong kategorya

 1. Academic Award (ilista lahat kung higit sa isa)
 2. Community and Civic Organization Award/Citation (ilista lahat kung higit sa isa)
 3. Work Related Award/Citation (ilista lahat kung higit sa isa)

Sa bawat award, ilagay ang title ng award, Pangalan at address ng organisasyong nagbigay, at petsa ng paggawad.

V. Creative Works and Special Accomplishments

Sa bahaging ito, itala ang mga kakaibang nagawa kagaya ng mga imbensyon, mga nailathala at hindi man nailathalang sulatin, kathang-isip man o hindi, mga nagawang musika, mga visual performing arts, kakaibang nagawa sa sports, social, cultural at leisure activities at iba pa, na makakatulong upang masukat ang kakayahan sa isang field of interest. Isama na rin dito ang mga sinalihang kompetisyon at mga gantimpala o premyong natamo. Sundin ang format:

 1. Description
 2. Date Accomplished
 3. Name and Address of Publishing Agency (if written, published work), or an
  Association/Institution which can attest to the quality of the work.

VI. Lifelong Learning Experiences

1. Hobbies/Leisure Activities
Sa bahaging ito maaring itala ang mga libangan o aktibidad na maaaring magkaroon ng pagsukat sa kakayahan para sa isang kompetisyon katulad ng pagkakaroon ng belt sa Tae-kwon-do. Puwede ring ilahad bilang oportunidad ng pag-aaral kung regular na nanonood ang isa ng programang puwedeng matuto kagaya ng Negosiyete.

2. Special Skills
Ilahad ang mga special skills na may kaugnayan sa kursong gustong tapusin.

Work-Related Activities
May mga gawaing kaugnay ng trabaho ng isa na maaaring matuto ng bagong kasanayan. Puwedeng ilahad ang mga ito> Huwag nang isama ang mga naunanang inilista sa ibang bahagi Maaari ding ilagay dito ang mga on-the-job trainings na dinaluhan.

Volunteer Activities
Itala dito ang mga boluntaryong gawain na magpapakita ng iyong mga kakayahan at kasanayang may kaugnayan sa kursong inaaplayan. Halimbawa may kaugnayan sa counseling programs, sports coaching, project organizing or coordination, organizational leadership, at iba pang katulad nito.

Travels
Ilahad ang mga lugar na pinuntahan at ang layunin ng pagpunta. Maaring gumawa ng sulatin kaugnay nito, maaaring may kaugnayan sa leisure, employment, business at iba pang kadahilanan. Ipaliwanag ang mga bagong natutunan at kung paano ito nakatulong sa iyo para mas lalong matuto.

VII. Essay Writing

Para sa sumaryo, magsulat ng “essay” kung paaano makakatulong ang makukuha mong degree sa pag-unlad ng iyong personalidad, komunidad, trabaho, sosyodad at ng iyong bansa.

Sa ibaba nito kailangang pirtmahan ang dokumento bilang patunay na ang lahat ng impormasyong itinala ay tunay at tumpak. Ilagay din kung saang lugar ito pinirmahan at ang petsa ng paglagda rito.

Kasama rin dito ang buong pangalan, lagda at sedula kasama na ang petsa ng pag-issue nito.

Yan ang kabuuan ng mga pitong bahagi ng mga impormasyong kailangang ilahad sa iyong application para sa ETEEAP.

Basahin ang bahaging ito para malaman ang mga requirements sa pag-apply ng ETEEAP.

4 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *